Quầy thuốc số 1 Trấn Yên

Quầy thuốc số 1 Trấn Yên

Khu 5, TT Cổ Phúc, Trấn Yên, Yên Bái