Quầy thuốc số 62

Quầy thuốc số 62

Xã Tiên Lữ, Lập Thạch, Vĩnh Phúc