Quầy thuốc Nguyễn Quỳnh

Quầy thuốc Nguyễn Quỳnh

Chợ Hợp Châu, TT Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc