Quầy thuốc Hồng Hạnh

Quầy thuốc Hồng Hạnh

Chợ Cầu, Cao Phong, Sông Lô, Vĩnh Phúc