Quầy thuốc Cường Đức

Quầy thuốc Cường Đức

Khu cơ khí, TT Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc