Nhà thuốc Phương Hạnh

Nhà thuốc Phương Hạnh

679 Đình Ấm, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc