Nhà thuốc Việt Quốc

Nhà thuốc Việt Quốc

Khóm 2, Thị trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long