Quầy thuốc Nguyễn Thị Thuần

Quầy thuốc Nguyễn Thị Thuần

Tổ Vĩnh Quý, TT Vĩnh Lộc, Chiêm Hoá, Tuyên Quang