Quầy thuốc Nguyễn Thị Thu Hà

Quầy thuốc Nguyễn Thị Thu Hà

Xóm 8, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang