Quầy thuốc Nguyễn Thị Hoa Huệ

Quầy thuốc Nguyễn Thị Hoa Huệ

Tổ dân phố Tân Bắc, TT Sơn Dương, Sơn Dương, Tuyên Quang