Nhà thuốc Vĩnh Minh

Nhà thuốc Vĩnh Minh

64 Phạm Văn Nuôi, Phường 1, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh