Quầy thuốc số 34

Quầy thuốc số 34

Ấp Bình Phú Quới, Xã Đăng Hưng Phước, H Chợ Gạo, Tiền Giang