Quầy thuốc tư nhân số 5 – Trịnh Thị Hương Sen

Quầy thuốc tư nhân số 5 – Trịnh Thị Hương Sen

Ngọc Tĩnh, Thiệu Phú, Thiệu Hóa, Thanh Hóa