Quầy Thuốc Trường Hằng

Quầy Thuốc Trường Hằng

Phố Cát, TT Vân Du, Thạch Thành, Thanh Hoá