Quầy Thuốc Thuỷ Huệ

Quầy Thuốc Thuỷ Huệ

Ngã ba Chè, Thiệu Đô, Thiệu Hoá, Thanh Hoá