Quầy Thuốc Thanh Tứ

Quầy Thuốc Thanh Tứ

Khu Tân Mỹ, TT Hậu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá