Quầy Thuốc Thanh Phương

Quầy Thuốc Thanh Phương

107 Tiểu khu Vinh Sơn, TT Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hoá