Quầy Thuốc Số 6

Quầy Thuốc Số 6

Hoa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá