Quầy Thuốc Số 2

Quầy Thuốc Số 2

Tiểu Khu Long Hưng, TT Nga Sơn, Nga Sơn, Thanh Hoá