Quầy Thuốc Quang Vinh

Quầy Thuốc Quang Vinh

Chợ Kho, Phường Hải Ninh, Thị Xã Nghi Sơn, Thanh Hoá