Quầy Thuốc Mai Đảm

Quầy Thuốc Mai Đảm

Xóm 1, Nga Thuỷ, Nga Sơn, Thanh Hoá