Quầy Thuốc Hồ Thị Mai

Quầy Thuốc Hồ Thị Mai

Phố Nam Sơn, TT Rừng Thông, Đông Sơn, Thanh Hoá