Quầy Thuốc Hằng Tính

Quầy Thuốc Hằng Tính

Phố Kiểu, Yên Trường, Yên Định, Thanh Hoá