Quầy Thuốc Đoài Phụng

Quầy Thuốc Đoài Phụng

Khu phố Nhuệ Sâm, TT Rừng Thông, Đông Sơn, Thanh Hoá