Quầy thuốc 15 Ninh Thuật – Nguyễn Thị Ninh

Quầy thuốc 15 Ninh Thuật – Nguyễn Thị Ninh

Ngã 3, chợ Minh Thọ, Nông Cống, Thanh Hóa