Nhà Thuốc GPP số 01 – CN Dược Thường Xuân

Nhà Thuốc GPP số 01 – CN Dược Thường Xuân

Khu 2, TT Thường Xuân, Thường Xuân, Thanh Hoá