Hiệu thuốc số 33 – Nguyễn Thị Huyền (NKA16)

Hiệu thuốc số 33 – Nguyễn Thị Huyền (NKA16)

Số 5 Cầu Cao, Phố Cao Sơn, An Hoạch, Đông Sơn, Thành phố Thanh Hóa