Quầy thuốc Tùng Hoa

Quầy thuốc Tùng Hoa

Ngã Ba Yên Lãng, Đại Từ, Thái Nguyên