Quầy thuốc Thủy Tiên

Quầy thuốc Thủy Tiên

Vòng tròn Điềm Thụy, Điềm Thụy, Phú Bình, Thái Nguyên