Quầy thuốc Số 8

Quầy thuốc Số 8

Phố Thái Long, TT Đình Cả, Huyện Võ NHai, Thái Nguyên