Quầy thuốc Nụ Giang

Quầy thuốc Nụ Giang

Chợ La Hiên, La Hiên, Võ Nhai, Thái Nguyên