Quầy thuốc Kim Oanh

Quầy thuốc Kim Oanh

Ngã 3 Bờ Đậu, Cổ Lũng, Phú Lương, Thái Nguyên