Quầy thuốc Hằng Sáu

Quầy thuốc Hằng Sáu

Xóm 13 Hà Thượng, Đại Từ, Thái Nguyên