Quầy Thuốc Thanh Mát

Quầy Thuốc Thanh Mát

Thôn Đồng Hoà, Thuỵ Phong, Thái Thuỵ, Thái Bình