Quầy Thuốc Minh Thuỷ

Quầy Thuốc Minh Thuỷ

Độc Lập, Nam Trung, Tiền Hải, Thái Bình