Quầy Thuốc Huy Nhị

Quầy Thuốc Huy Nhị

Cổng BV Quỳnh Phụ, TT Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình