Quầy thuốc Trường An

Quầy thuốc Trường An

TK 19, TT Hát Nót, Mai Sơn, Sơn La