Quầy thuốc Ngọc Giàu

Quầy thuốc Ngọc Giàu

Ấp Châu Thành, TT Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng