Quầy thuốc Xuân Trường

Quầy thuốc Xuân Trường

số 88 khu 4 Phường Yên Giang, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh