Quầy thuốc số 11

Quầy thuốc số 11

Thôn Sen, xã Tiền An, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh