Nhà thuốc Thanh Bình

Nhà thuốc Thanh Bình

213 – 215 Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi