Quầy thuốc Trường Anh

Quầy thuốc Trường Anh

Khu 22, Hoàng Xá, Thanh Thuỷ, Phú Thọ