Quầy thuốc số 38

Quầy thuốc số 38

Khu 8, Thị trấn Hạ Hoà, Hạ Hoà, Phú Thọ