Quầy thuốc số 35 Bình Lân

Quầy thuốc số 35 Bình Lân

Khu Quyết Tâm, Thị trấn Sông Thao, Cẩm Khê, Phú Thọ