Quầy thuốc số 261

Quầy thuốc số 261

Chợ Vàng, Thị trấn Thanh Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ