Quầy thuốc số 17

Quầy thuốc số 17

Khu phố xã Tây Cốc, Đoan Hùng, Phú Thọ