Quầy thuốc Minh Châu

Quầy thuốc Minh Châu

Khu 6, Thị trấn Hưng Hoá, Tam Nông, Phú Thọ