Nhà thuốc Sơn Nga

Nhà thuốc Sơn Nga

Khu 1, Tân Phương, Thanh Thuỷ, Phú Thọ