Nhà thuốc Phương Liên

Nhà thuốc Phương Liên

Khu 4, TT.Thanh Ba, Thanh Ba, Phú Thọ