Quầy thuốc Trường Thơm

Quầy thuốc Trường Thơm

Phố Thượng Kiệm, TT Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình